Het kadastraal inkomen (KI) vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerend inkomen dat wordt belast in de personenbelasting.

Het KI is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddeld jaarlijks netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen. D.w.z. de gemiddelde jaarlijkse normale nettohuurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975.

De brutohuurwaarde wordt verminderd met de lasten die forfaitair op 40 % worden geschat voor gebouwde onroerende goederen en op 10 % voor ongebouwde onroerende goederen.

 

Wat is het geïndexeerd kadastraal inkomen?
Voor de inning van de onroerende voorheffing en voor de berekening van het onroerend inkomen in de belastingaangifte wordt rekening gehouden met het geïndexeerd kadastraal inkomen.

Volgens de wet moeten de kadastrale inkomens om de 10 jaar worden herschat tijdens een algemene perequatie. Door het uitblijven van zo een algemene herziening wordt vanaf inkomstenjaar 1991 het kadastraal inkomen (KI) aangepast aan de index van de consumptieprijzen (automatische indexering).

Het indexcijfer voor het inkomstenjaar 2014 bedraagt 1,7.

 

Bescheiden Woning ('verlaagd beschrijf')

Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen 745 euro of minder bedraagt. Voor dit soort woningen bestaan in de Vlaamse gewestbelastingen een aantal gunstregimes.

Tarief
De koper van een bescheiden woning of van een perceel bouwgrond waarop een bescheiden woning wordt gebouwd in het Vlaams Gewest moet slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen indien hij en zijn eventuele medekopers aan een aantal voorwaarden voldoen.

Formaliteiten

In de akte of in een door de koper voor waar bevestigde en ondertekende verklaring onderaan de akte, moet:

  • de toepassing van het verminderd tarief uitdrukkelijk worden gevraagd;
  • uitdrukkelijk worden vermeld dat de voorwaarden om het gunsttarief te kunnen genieten, vervuld zijn;
  • uitdrukkelijk worden vermeld dat aan de verplichtingen om het gunsttarief te behouden, zal worden voldaan.

 

Klein beschrijf bij aankoop (nieuwbouw)woning
Ook bij de aankoop van een (nieuwbouw)woning bestaat de mogelijkheid om te genieten van het verlaagd tarief voor bescheiden woningen indien het verkooprecht wordt geheven op de grondwaarde. Ook in dat geval wordt de akte voor de grondwaarde geregistreerd tegen het gewone tarief van 10%. Wanneer achteraf blijkt dat het kadastraal inkomen van de opgerichte woning het bepaalde maximum niet overschrijdt en aan de andere voorwaarden inzake onroerend bezit is voldaan, wordt wat boven het verlaagde tarief werd geheven, teruggegeven. Hiertoe moet u een uittreksel uit de kadastrale legger voorleggen dat werd afgeleverd na de vaststelling van het KI van het gebouwde huis.

 

Klein beschrijf bij aankoop bouwgrond
Ook de aankoop van een perceel bouwgrond in het Vlaamse Gewest gelegen kan genieten van het verlaagd tarief van 5% indien hierop een bescheiden woning wordt gebouwd. Het verlaagde tarief wordt niet onmiddellijk toegepast. De akte van aankoop van het perceel bouwgrond wordt geregistreerd tegen het gewone tarief van 10%. Wanneer achteraf blijkt dat het kadastraal inkomen van de opgerichte woning het bepaalde maximum niet overschrijdt en aan de andere voorwaarden inzake onroerend bezit is voldaan, wordt wat boven het verlaagde tarief werd geheven, teruggegeven. Hiertoe moet u een uittreksel uit de kadastrale legger voorleggen dat werd afgeleverd na de vaststelling van het KI van het gebouwde huis.